ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ-ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Η περίδεση τραχήλου εφαρμόζεται σε γυναίκες που εμφανίζουν ανεπάρκεια τραχήλου. Με τον όρο ανεπάρκεια του έσω τραχηλικού στομίου εννοούμε την αδυναμία του τραχήλου της μήτρας να φέρει εις πέρας μια εγκυμοσύνη λόγω ανατομικών, λειτουργικών, συγγενών και επίκτητων αιτιών.

ΑΙΤΙΑ

Διάφοροι ερευνητές παραδέχονται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τραχηλική ανεπάρκεια επέρχεται μετά από:
  • Χειρουργικούς τραυματισμούς του τραχήλου
  • Βίαιη ή μεγάλη διαστολή στην προσπάθεια εκκένωσης της μήτρας σε ένα χρόνο
  • Γυναικολογικές επεμβάσεις
  • Εκ γενετής ανωμαλίες των αδένων του Muller
  • Έλλειψη κολλαγόνου και ελαστίνης στον τράχηλο
  • ‘Εκθεση της μήτρας σε διαιθυλοστιλβεστρόλη {DES}